آلبوم : دکتر علی یگانه در کنار اساتید جهانی در حوزه های رشد و توسعه شخصی ، مدیریت ، فروش و بازاریابی ، تبلیغات و برندینگ